Betingelser

Gå til Privatlivspolitik

Forretningsbetingelser

01/ Generelt

1.1
Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver aftale indgået med Leadhub ApS, CVR nr.: 38 49 60 18 vedrørende brug af annonceringsplatformen ”Leadhub Estate” (www.leadhub.dk) og ethvert køb foretaget på eller via denne hjemmeside, og udgør, sammen med den af parterne indgåede kontrakt, det samlede aftalegrundlag mellem Leadhub ApS og Kunden.
1.2
Hvor andet ikke er oplyst, er samtlige priser angivet ekskl. moms og skal således tillægges den til enhver tid gældende momssats.

02/ Produktet

2.1
Leadhub Estate er en online annonceringsplatform, udviklet til ejendomsmæglere af Leadhub ApS. Leadhub ApS giver Kunden adgang til at benytte annonceringsplatformen Leadhub Estate (www.leadhub.dk) hvor Kunden kan vælge annoncering, kampagner mv. på/via de forskellige annonceringsplatforme, herunder Google Display, Facebook, Instagram, Adform mv.
2.2
Når Kunden er oprettet som Bruger på annonceringsplatformen, har Kunden adgang til selv at opsætte og oprette annoncer, kampagner mv., og vælge den ønskede annonceringskanal til eksponering heraf.
2.3
De af Kunden valgte annoncer/kampagner kan bestå af enkelte boligsager samt generelle kampagner omkring deres forretning. Leadhub Estate giver samtidig mulighed for at skabe materiale til annoncering samt rapportering af kampagnens forløb.

03/ Opstart

3.1
I forbindelse med opstart af aftalen, accepterer Kunden et opstartsforløb med Leadhub ApS, hvor Kunden oprettes som Bruger af Leadhub Estate, ligesom kunden indføres i brugen heraf.
3.2
Under opstartsforløbet sørger Leadhub ApS for følgende:
 • – Implementering af tracking- og optimeringsscripts på Kundens hjemmeside
 • – Oprettelse af målgruppe-segmenteringer
 • – Oprettelse af bannertemplates (skabeloner) i tre formater (250×300, 160×600, 930×180)
 • – Opsætning af Facebook-pixel og cookie tilpasning.
 • – Kunden accepterer handelsbetingelser ved opstart af samarbejdet.
 • – Opkobling til boligdata udbyder
3.3
Kunden leverer logo, farvekoder, fonte og eventuel designmanual til Leadhub ApS i forbindelse med opstartsforløbet.
3.4
Når opstartsforløbet er gennemført, er Kunden selv ansvarlig for at oprette og igangsætte annoncer, kampagner mv. via Leadhub Estate.
3.5
I forbindelse med opstartsforløbet, tilmelder Kunden deres betalingskort til Leadhub, til brug af annoncering.

04/ Forholdet til Kundens hjemmeside

4.1
Kunden må ikke, uden Leadhub ApS forudgående skriftlige samtykke, fjerne, ændre eller modificere tracking-elementer som implementeres af Leadhub ApS på Kundens hjemmeside, ligesom Kunden straks skal underrette Leadhub ApS, hvis der foretages ændringer på Kundens hjemmeside, som kan have indflydelse på de af Leadhub ApS udarbejdede tracking-elementer, da dette kan have betydning for opsætningen af Kundens brug af, og funktioner i Leadhub Estate.
4.1.1
Såfremt Kunden ikke overholder dette, er Leadhub ApS berettiget til, efter forudgående skriftlig meddelelse, at implementere tracking-koderne på Kundens hjemmeside på ny, og fakturere Kunden særskilt herfor i henhold til medgået tid.
4.1.2
Leadhub ApS kan ikke gøres ansvarlig for de eventuelle følger herunder mangler, som dette måtte medføre for Kundens anvendelse af Leadhub Estate, hverken direkte eller indirekte.

05/ Aftaleperiode, prøveperiode og opsigelse

5.1
Aftalen er gældende fra datoen specificeret i den mellem parterne indgåede kontrakt og er gældende i enten 1, 2 eller 3 år i henhold til kontraktens nærmere bestemmelser.
5.2
De første 21 dage af aftaleperioden (regnet fra datoen specificeret på kontraktens side 1) er en prøveperiode, således at Kunden kan opsige aftalen med 7 dages varsel, såfremt opsigelse sker skriftligt og senest 21 dage efter aftaleperiodens start.Leadhub afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne.
5.3
Uanset Kundens opsigelse indenfor prøveperioden, hæfter Kunden for betaling af de af Leadhub ApS fakturerede opstartsomkostninger.
5.4
Efter de 21 dages prøveperiode, overgår aftalen til en bindende aftale. Medmindre aftalen opsiges i prøveperioden gælder aftalen, hvor Kunden forpligter sig til, som minimum at annoncere for det i kontrakten anførte minimumsforbrug pr. år, og i den periode som fremgår af den af Kunden tiltrådte kontrakt. 

Medmindre aftalens opsiges i prøvesperioden, gælder betalingsaftale som fremgår i samarbejdsaftalen, ved aftalens indgåelse.
5.5
Kunden kan herefter til enhver tid opsige aftalen, men skal fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske skriftligt, med to måneders varsel til aftalens udløb, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
5.6
Hvis ikke aftalen opsiges af Kunden indenfor det anførte varsel, forlænges aftalen automatisk med en periode af samme længde, og med samme indhold og på samme vilkår, som den tidligere aftale, medmindre parterne har indgået anden skriftlig aftale.
5.7
Aftalen kan ikke af Kunden overdrages, sælges eller på anden måde videregives til tredjepart, uden Leadhub ApS’ forudgående skriftlige samtykke.

06/ Betaling, herunder manglende betaling

6.1
Kunden anvender eget betalingskort til betaling af annoncering via Leadhub Estate. Betaling sker forud for igangsættelse af annonceringen/kampagnen. Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, MasterCard og Visa
6.2
Alle fakturaer betales til forfaldsdag, idet der i modsat fald, tilskrives rente med 2% pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag til betaling sker. Tilskrevet rente er kun gældende for fakturaer, herunder ikke gældende for betaling via betalingskort. Der trækkes inden renter for Kunder der betaler for kampagner via betaligskort, dermed kunde gældende for Kunder der betaler via faktura.
6.3
Såfremt de af Leadhub ApS fremsendte fakturaer i henhold til ovennævnte, ikke er betalt senest 10 dage efter forfaldsdag, er Leadhub ApS berettiget til, efter skriftligt påkrav, at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.
6.3.1
I tilfælde af, at aftalen ophæves grundet Kundens betalingsmisligholdelse, er Kunden fortsat forpligtet til at erlægge det ”aftalte minimumsforbrug” i henhold til kontrakten, i den resterende del af aftaleperioden. Kundens ret til at anvende Leadhub Estate ophører dog straks ved ophævelsen.
6.3.2

Kunden tilmelder betaling for annoncering via betalingskort. Betaling for annoncering sker, såfremt Kunden aktivt accepterer og godkender betaling og handelsbetingelser af den pågældende kampagne. Hvorefter beløbet trækkes fra Kundens kort, jf. betalingsbetingelserne.
6.3.3

Alle kunder hos Leadhub er indmeldt med en betalings/abonnementsaftale. Når kunden godkender betalingen, accepteres også betalings/abonnementsaftale. Kunden får en bekræftelse på købet/indmeldingen via mail. Når den valgte betalings/abonnementsaftale udløber, (minimum 1 år) vil kunden automatisk fortsætte med en ny periode af samme varighed som den først valgte, og betalingen vil ske automatisk fra det samme betalingskort, som blev anvendt ved indmeldingen. Kunden forpligter sig til at opdatere sine oplysninger i sin personlige profil: herunder fornyelse og sletning af kortnummer (f.eks. hvis kunden skifter kort).
Betalings/abonnementsaftale kan til enhver tid opsiges uden opsigelsesfrist før/ved udløb af perioden. Leadhub ApS refunderer ikke betalings/abonnementsaftale i løbet af perioden.
Hvis en abonnent misbruger sit kundeforhold ved at videreformidle brugernavn og adgangskode til tredjemand, kan Leadhub ApS uden varsel stoppe kundens adgang til systemet.
6.4
Fortrydelsesret. Der ydes ingen fortrydelsesret til Kunden i henhold til nærværende
betingelser.

07/ Immaterielle rettigheder

7.1
Alle immaterielle rettigheder over Leadhub Estate, herunder softwarens opbygning, design, materiale, herunder tekst, billeder, data, dokumentation, udregninger, kildekoder mv. tilhører Leadhub ApS. Kunden har alene adgang til, i aftaleperioden, at benytte de i Leadhub Estate tilgængelige elementer og funktioner, men har intet ejerskab hertil, hverken i eller efter aftaleperioden.

08/ Videregivelse af oplysninger til tredjepart

8.1
Kunden er alene berettiget til at anvende Leadhub Estate til Kundens eget brug og kun til behandling af Kundens egne data og annoncering af Kundens egne sager, hvorfor Kunden ikke må kopiere, distribuere eller på anden måde videregive indhold fra, eller oplysninger i Leadhub Estate til tredjemand, eller lade tredjemand benytte Leadhub Estate, uden forudgående skriftligt samtykke fra Leadhub ApS.
8.1.1
I tilfælde af Kundens overtrædelse af bestemmelserne i ovennævnte pkt. 8.1, forpligter Kunden sig til – udover erstatning for Leadhub ApS’ dokumenterede tab – at betale en konventionalbod på kr. 100.000 for hver gang overtrædelse finder sted. Betaling af konventionalbod bringer ikke overtrædelsen til ophør.
8.2
Leadhub ApS må ikke anvende, overdrage eller videreformidle Kundens skabeloner, designs, sidelayouts mv. til tredjemand, uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

09/ Rettigheder over indsamlet data mv.

9.1
Alle data genereret fra, eller tildelt via eller til, Leadhub Estate, herunder tracking-data og cookies-data, tilhører Leadhub ApS, som har fri råderet over disse data og benyttelsen heraf, og er således berettiget til frit at videregive disse data til tredjemand.
Ovenstående omfatter ikke enterprise kunder, med hvem der indgås test- eller databehandleraftaler.
Testaftalen beskriver data indsamling i testperioden.
Efter end testperiode indgås en databehandleraftale.
9.2
Leadhub ApS er berettiget til, via Leadhub Estate, at lagre og tilgå data fra slutbrugerne (Kundens brugere/kunder) via cookies og andre foranstaltninger, med de formål at:
 • – Indsamle data over slutbrugernes adfærd
 • – Udføre cookie-mapping på tværs af platforme
 • – Synkronisere cookie-id på tværs af platforme
 • – Målrette annoncering på platforme
 • – Føre statistik over annonce afvikling
 • – Anvende data på tværs af kampagner og annoncer
9.3
Kunden er ansvarlig for, via Kundens hjemmeside, at informere slutbrugerne, om brug af cookies, indsamling af data, mv. på Kundens hjemmeside, ligesom Kunden selv er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
9.4
Leadhub ApS er forpligtet til at udlevere data tilhørende Kunden, senest 5 arbejdsdage efter Kunden har fremsat skriftlig anmodning herom. Data udleveres i de formater der anvendes i Leadhub ApS’ systemer, og der sker således ingen bearbejdning/konvertering heraf forinden udlevering til Kunden.
9.5
I tilfælde af, at Kunden er i betalingsmisligholdelse på tidspunktet for fremsættelse af anmodning om udlevering af data, som anført i pkt. 9.4, er Leadhub ApS dog berettiget til at udøve tilbageholdelsesret i de til Kunden hørende data, indtil Kunden har betalt samtlige de til Leadhub ApS hørende udestående fordringer.

10/ Ansvar og afgræsning heraf

10.1
Leadhub Estate, og dermed Leadhub ApS, er alene en software der samler online markedsføring via forskellige markedsføringskanaler ét sted, hvorfor Leadhub ApS ikke kan gøres ansvarlig i tilfælde af eventuelle nedbrud, tekniske fejl, fejlagtige oplysninger eller lignende på de respektive hjemmesider, hvor den på Leadhub Estate valgte annoncering/kampagne eksponeres (herunder facebook, google, LinkedIn, Instagram osv.).
10.2
Der ydes således heller ingen garanti for, at den valgte annoncering og/eller eksponering kan opnås hos den valgte udbyder (den valgte markedsføringskanal) på det/de valgte tidspunkter og i det valgte omfang.
10.2.1
Kunden gøres særskilt opmærksom på, at det af annoncepakken anførte minimumsforbrug, er fastsat ud fra 30 dages annonceringer. Såfremt Kunden vælger en kortere periode end dette, er det ikke sikkert der kan opnås eksponering for det i pakken afsatte beløb, der således må anses for tabt.
10.2.2
Leadhub ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kundens driftstab, avancetab, indirekte eller afledte tab, uanset om et eventuelt tab helt eller delvist kan tilskrives Leadhub ApS, helt eller delvist.

11/ Force majeure

11.1
I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, svigt/nedbrud i offentlig elforsyning, telekommunikationsforbindelse, herunder internet, krig, terrorisme, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære, eller usædvanlige begivenheder, som Leadhub ApS ikke er herre over, kan Leadhub ApS ikke drages til ansvar for eventuelle manglende levering af de mellem parterne aftalte ydelser.

12/ Markedsføring

12.1
Medmindre der er indgået skriftlig aftale om andet, er Leadhub ApS berettiget til at benytte Kunden som reference i forbindelse med markedsføring, salgsmateriale, hjemmeside mv.

13/ Lovvalg og værneting

13.1
Alle aftaler indgået med Leadhub ApS og alle køb foretaget via hjemmesiden www.leadhub.dk, er undergivet dansk ret. Eventuelle uenigheder eller uoverensstemmelser mellem parterne, uanset hvad dette måtte vedrøre, behandles således efter dansk ret og med aftalt dansk værneting.
13.2
Uoverensstemmelser søges afgjort i mindelighed mellem parterne. Såfremt sådan en løsning ikke kan opnås i mindelighed, må sagen afgøres af den danske civilretlige domstol, med Retten i Århus, som 1. instans.

Privatlivspolitik

Leadhub Estate (“os”, “vi” eller “vores”) driver hjemmesiden https://www.leadhub.dk og Leadhub Estate platformen (“tjenesten”).
Denne side informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger, når du bruger vores Tjeneste og de valg, du har knyttet til disse data.
Vi bruger dine data til at levere og forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Medmindre andet er defineret i denne fortrolighedspolitik, har de udtryk, der anvendes i denne fortrolighedspolitik, samme betydning som i vores Forretningsbetingelser.

Definitioner

Tjeneste

Tjeneste betyder hjemmesiden https://www.leadhub.dk og Leadhub Estate platformen, der drives af Leadhub ApS

 

Personlige data

Personlige data betyder data om et levende individ, der kan identificeres ud fra disse data (eller fra disse og andre oplysninger enten i vores besiddelse eller som sandsynligvis vil komme i vores besiddelse).

 

Anvendelse Data

Brug Data er data indsamlet automatisk enten genereret ved brug af tjenesten eller fra selve serviceinfrastrukturen (for eksempel varigheden af ​​et sidebesøg).

Cookies

Cookies er små stykker data gemt på din enhed (computer eller mobil enhed).

Datastyring

Data Controller er den fysiske eller juridiske person, der (enten alene eller i fællesskab med andre personer) bestemmer, hvilke formål og hvilken måde, hvorpå personlige oplysninger er eller skal behandles.
Med henblik på denne fortrolighedspolitik er vi en Data Controller af dine personlige data.

Dataprocessorer (eller Service Provider)

Dataprocessor (eller Service Provider) betyder enhver fysisk eller juridisk person, der behandler dataene på data controllerens vegne. Vi kan bruge forskellige serviceudbyderes tjenester til at behandle dine data mere effektivt.

Data Subject (eller Bruger)

Data Subject er ethvert levende individ, der bruger vores Tjeneste og er genstand for Personlige data.

Indsamling og brug af information

Vi samler flere forskellige typer information til forskellige formål for at give og forbedre vores Tjeneste til dig.

Typer af dataindsamlede

personlige data

Under anvendelse af vores Tjeneste kan vi bede dig om at give os visse personlige identificerbare oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig (“Personlige data”). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:
– Email adresse
– Fornavn og efternavn
– Telefonnummer
– Adresse, Postnummer, By
– Cookies og brugsdata

Vi må bruge dine personlige data til at kontakte dig med nyhedsbreve, markedsførings- eller reklamemateriale og andre oplysninger, som kan være af interesse for dig. Du kan vælge at modtage nogen eller alle af disse meddelelser fra os ved at følge abonnementet eller instruktionerne i en e-mail, vi sender eller ved at kontakte os.

Brugsdata

Vi kan også indsamle oplysninger, som din browser sender, når du besøger vores Tjeneste, eller når du åbner Tjenesten via computer eller via en mobilenhed (“Brugsdata”).
Denne brugsdata kan indeholde oplysninger som din computers internetprotokoladresse (f.eks. IP-adresse), browsertype, browserversion, siderne i vores tjeneste, du besøger, tidspunktet og datoen for dit besøg, den tid, der bruges på disse sider, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.
Når du har adgang til Tjenesten via en mobil enhed, kan denne brugsdata omfatte oplysninger som den type mobilenhed, du bruger, dit mobile enheds unikke id, din mobilenheds IP-adresse, dit mobiloperativsystem, typen af mobil internetbrowser du bruger, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

 

Sporing af cookies Data

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten i vores Tjeneste og holde visse oplysninger.
Cookies er filer med en lille mængde data, som kan indeholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra et websted og gemmes på din enhed. Sporingsteknologier, der også anvendes, er beacons, tags og scripts til at indsamle og spore oplysninger og forbedre og analysere vores Tjeneste.
Du kan instruere din browser til at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie bliver sendt. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af vores Tjeneste.
Eksempler på cookies, vi bruger:
  • – Session Cookies.
Vi bruger session cookies til at betjene vores Tjeneste.
  • – Preference Cookies.
Vi bruger Preference Cookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.
  • – Sikkerhedscookies.
Vi bruger sikkerhedscookies til sikkerhedsformål.

Brug af data

Leadhub ApS bruger de indsamlede data til forskellige formål:
 • – At levere og vedligeholde vores Tjeneste
 • – At informere dig om ændringer i vores Tjeneste
 • – At give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores Tjeneste, når du vælger at gøre det
 • – At yde kundesupport
 • – At samle analyse eller værdifuld information, så vi kan forbedre vores Tjeneste
 • – At overvåge brugen af ​​vores Tjeneste
 • – At opdage, forhindre og adressere tekniske problemer
 • – At give dig nyheder, tilbud og generelle oplysninger om andre varer , tjenester og arrangementer, som vi tilbyder, svarende til dem, du allerede har købt eller spurgt om, medmindre du har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger

 

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er Leadhub ApS’s retsgrundlag for indsamling og brug af de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, afhængig af personoplysningerne vi indsamler og den specifikke sammenhæng, hvori vi indsamler det. Leadhub ApS kan behandle dine personlige data, fordi:
 • – Vi har brug for at indgå en kontrakt med dig
 • – Du har givet os tilladelse til at gøre det
 • – Behandlingen er i vores legitime interesser, og det er ikke tilsidesat af dine rettigheder
 • – Til betalingsformål
 • – At overholde loven

Opbevaring af Data

Leadhub ApS opbevarer kun dine personlige data så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik. Vi opbevarer og bruger dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi skal beholde dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.
Leadhub ApS vil også bevare brugsdata til intern analyse. Anvendelsesdata Opretholdes generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller for at forbedre funktionaliteten i vores Tjeneste, eller vi er juridisk forpligtet til at bevare disse data i længere perioder.

Overførsel af data

Dine oplysninger, herunder personlige data, opbevares og vedligeholdes på computere i EU.
Dit samtykke til denne fortrolighedspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din aftale med denne overførsel.
Leadhub ApS vil tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, og ingen overførsel af dine personlige data vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads, herunder sikkerhed af dine data og andre personlige oplysninger.

Offentliggørelse af data

Juridiske krav

Leadhub ApS kan oplyse dine personlige data i god tro om, at en sådan handling er nødvendig for at:
 • Overholde en juridisk forpligtelse
 • At beskytte og forsvare rettigheder eller ejendom hos Leadhub ApS- at forhindre eller undersøge mulige forseelse i forbindelse med Tjenesten
 • At beskytte den personlige sikkerhed for brugere af Tjenesten eller offentligheden
 • At beskytte mod juridisk ansvar

Datasikkerhed

Sikkerheden af ​​dine data er vigtig for os, men husk at ingen overførselsmetode over internettet eller elektronisk lagringsmetode er 100% sikker. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable metoder, midler og services til at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere den absolutte sikkerhed.

“Spor ikke” signaler

Vi understøtter ikke ”Do not track” (“DNT”). ”Do not track” er en præference, du kan indstille i din webbrowser for at informere websteder, som du ikke vil spore.
Du kan aktivere eller deaktivere ”Do not Track ”ved at besøge siden Indstillinger eller Indstillinger i din webbrowser.

Dine databeskyttelsesrettigheder under generel databeskyttelsesforordning (GDPR)

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), har du visse databeskyttelsesrettigheder. Leadhub ApS gør hvad vi kan for at tage rimelige skridt, så du kan rette, ændre, slette eller begrænse brugen af ​​dine personlige data.
Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personlige data vi har om dig, og hvis du ønsker det fjernet fra vores systemer, bedes du kontakte os.
Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

Retten til at få adgang til, opdatere eller slette de oplysninger, vi har på dig.

Når det er muligt, kan du få adgang til, opdatere eller anmode om at slette dine personlige data direkte i din kontoindstillinger. Hvis du ikke selv kan udføre disse handlinger, bedes du kontakte os for at hjælpe dig.

Retten til berigtigelse.

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.

Retten til at gøre indsigelse.

Du har ret til at protestere mod vores behandling af dine personlige data.

Retten til begrænsning.

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personlige oplysninger.

Retten til dataoverførbarhed

Du har ret til at blive forsynet med en kopi af de oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.

Ret til at inddrage samtykke.

Du har også til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Bemærk venligst, at vi måske beder dig om at bekræfte din identitet, før vi besvarer sådanne anmodninger.
Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af dine personlige data. For mere information kontakt venligst din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Serviceleverandører

Vi kan ansætte tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner for at lette vores Tjeneste (“Service Providers”), for at yde Tjenesten på vores vegne, for at udføre Service-relaterede tjenester eller at hjælpe os med at analysere, hvordan vores Tjeneste anvendes.
Disse tredjeparter har kun adgang til dine personlige data til at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtede til ikke at offentliggøre eller bruge det til andre formål.

Analytics

Vi kan bruge tredjeparts serviceudbydere til at overvåge og analysere brugen af ​​vores Tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste, der tilbydes af Google, der sporer og rapporterer webstedstrafik. Google bruger de indsamlede data til at spore og overvåge brugen af ​​vores Tjeneste. Disse data deles med andre Google-tjenester. Google kan bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og tilpasse annoncerne i sit eget annonceringsnetværk.
Du kan få flere oplysninger om Googles privatlivspraksis ved at besøge websiden for Google Privatlivsbetingelser: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Behavioral Remarketing

Leadhub ApS bruger remarketingtjenester til at annoncere på tredjepartswebsteder til dig, efter at du har besøgt vores Tjeneste. Vi og vores tredjepartsleverandører bruger cookies til at informere, optimere og vise annoncer baseret på dine tidligere besøg i vores Tjeneste.

Google AdWords

Google AdWords remarketing-tjeneste leveres af Google Inc.
Du kan fravælge Google Analytics til Display Advertising og tilpasse Google Displaynetværksannoncer ved at besøge siden Google Annonceindstillinger: https://adssettings.google.com/
Google anbefaler også at installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout– til din webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser-tilføjelse giver besøgende mulighed for at forhindre, at deres data indsamles og bruges af Google Analytics.
Du kan få flere oplysninger om Googles privatlivspraksis ved at besøge websiden for Google Privatlivsbetingelser: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Facebook

Du kan lære mere om interessebaseret annoncering fra Facebook ved at besøge denne side: https://www.facebook.com/help/164968693837950
For at fravælge fra Facebooks interessebaserede annoncer, følg Disse instruktioner fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Facebook overholder de selvregulerende principper for online adfærdsmæssig reklame, der er oprettet af Digital Advertising Alliance. Du kan også fravælge Facebook og andre deltagende virksomheder via European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller fravælge med dine indstillinger for mobilenheder.
For mere information om fortrolighedspraksis for Facebook, besøg Facebooks Datapolitik: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalinger

Vi kan levere betalte produkter og/eller t
Vi gemmer ikke eller opkræver dine betalingskortoplysninger. Disse oplysninger leveres direkte til vores tredjeparts betalingsprocessorer, hvis brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres privatlivspolitik. Disse betalingsprocessorer overholder de standarder, der er fastsat af PCI-DSS, som forvaltes af PCI Security Standards Council, som er en fælles indsats for mærker som Visa, Mastercard, American Express og Discover. PCI-DSS krav hjælper med at sikre sikker håndtering af betalingsoplysninger.
Betalingsprocessorer, vi arbejder med, er:

Links til andre websteder

Vores Tjeneste kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjeparts link, vil du blive henvist til den tredjeparts websted. Vi anbefaler kraftigt, at du gennemgår privatlivspolitikken for hvert websted, du besøger.
Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksis for tredjepartswebsteder eller tjenester.

Børns privatliv

Vores Tjeneste henvender sig ikke til nogen under 18 år (“Børn”).
Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra enhver under 18 år. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dine børn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra børn uden verifikation af forældres samtykke, fjerner vi disse oplysninger fra vores servere.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Vi meddeler dig eventuelle ændringer ved at sende den nye privatlivspolitik på denne side.
Vi meddeler dig via e-mail og/eller en fremhævet meddelelse i vores Tjeneste, før ændringen bliver effektueret.
Du rådes til regelmæssigt at gennemlæse denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer. Ændringer i denne privatlivspolitik er effektueret, når de er udgivet på denne side.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kontakt os venligst:
support@leadhub.dk
Luk

Log på din konto

Hvis du har spørgsmål,
er du velkommen til at
kontakte os på +45 50 80 50 20

Adresse

LeadHub A/S 
Marselisborg Havnevej 28,1
8000 Aarhus C
Danmark
Telefon +45 50 80 50 20

Menu